Utworzenie egzaminu

Po zatwierdzeniu podania przez Administratora, można przystąpić do tworzenia egzaminu.

1. Zalecane jest by w pierwszej kolejności ustawić Zapis do egzaminu.
W tym celu, w menu Administracja egzaminem po lewej stronie rozwinąć pole Użytkownicy, a następnie wybrać Metody zapisów.

Pole nieaktywne jest wyszarzone.
Aby włączyć zapis należy kliknąć ikonkę by pojawiła się ikona

Edytować metodę zapisu można wybierając ikonkę ustawień

Klucz dostępu – należy kliknąć w pole i wpisać klucz dostępu do egzaminu. Aby podejrzeć poprawność wpisanego kodu, proszę kliknąć w ikonkę .
Pamiętaj by zapisać zmiany.

2. Proszę włączyć Tryb Edycji by móc wprowadzać zmiany w egzaminie.

3. Platforma udostępnia zasób “Test (Quiz)”. Jest on zakładany przez Administratora po zatwierdzeniu podania o utworzenie egzaminu.

4. Aby uzupełnić test o pytania, proszę kliknąć na nazwę testu, a następnie Edytuj zawartość testu.

5. Pytania można dodawać wybierając opcję Dodaj pytanie lub wybrać już wcześniej utworzone z bazy pytań

6. Na zdjęciu znajdują się typy pytań, które mogą zostać wykorzystanie w teście.

7. Poniżej znajdują się przydatne ustawienia, które mogą zostać ustawione w teście.

Czas trwania testu

UWAGA! Czasu trwania testu nie należy mylić z czasem trwania egzaminu!!!

Ocena

Sposób oceniania może zostać ustalony wcześniej w kategorii utworzonej przez właściciela testu.

Układ

Właściciel testu może sam ustalić w jaki sposób pytania będą się wyświetlać. Domyślnym ustawieniem jest jedno pytanie na stronę.

Dodatkowe ograniczenia podejść testu

Do testu należy ustawić hasło dostępu.
UWAGA!! Nie należy hasła dostępu do testu mylić z hasłem dostępu do egzaminu!!

Tworząc egzamin, student ma możliwość zapisać się do niego z wyprzedzeniem. Wprowadzenie hasła dostępu do testu uniemożliwi zapisanemu studentowi podgląd testu dopóki nie otrzyma hasła.

8. Zapraszanie Studentów na egzamin.
Studentów można zaprosić na dwa sposoby:

    • Podając lokalizację egzaminu, jego nazwę oraz klucz dostępu do egzaminu, a następnie (jeśli został ustawiony) klucz dostępu do testu (należy pamiętać by ustawić czas rozpoczęcia testu bądź nie podawać w/w hasła wcześniej niż test ma zostać rozpoczęty).
    • Zapraszając studentów ręcznie do egzaminu wybierając w menu po lewej stronie w menu Administracja egzaminem zakładkę Użytkownicy/Zapisani użytkownicy, a następnie przycisk “Zapisz użytkowników“. Studentów należy zapisywać wybierając ich adres mailowy w domenie edu.uekat.pl.